REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARTVIOLLA.COM

 

§1 Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy ArtViolla, dostępny pod adresem internetowym www.artviolla.com, prowadzony jest przez Wiolettę Stańczyk prowadzącą dzialalność gospodarczą pod firmą Pracownia Artystyczna “Art Vision Violla” Wioletta Stańczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra własciwego ds. gospodarki, NIP: 851-241-80-37, REGON: 367927830

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i okresla zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

§2 Definicje

1. SPRZEDAWCA – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Artystyczna “Art Vision Violla” Wioletta Stańczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra własciwego ds. gospodarki, NIP: 851-241-80-37, REGON: 367927830

2. KLIENT – kazdy podmiot dokonujący zakupów za posrednictwem sklepu.

3. SKLEP – sklep internetowy prowadzony przez SPRZEDAWCĘ pod adresem internetowym www.artviolla.com

4. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z KLIENTEM w ramach zorganiozwanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach SKLEPU), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. REGULAMIN – niniejszy regulamin SKLEPU

6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze SPRZEDAWCĄ.

7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w SKLEPIE umożliwiający złożenie ZAMÓWIENIA, w szczególności poprze dodanie PRODUKTÓW do koszyka oraz określenie warunków UMOWY Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

8. KOSZYK – element oprogramowania SKLEPU, w którym widoczne są wybrane przez KLIENTA PRODUKTY do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych ZAMÓWIENIA, w szczególności ilość produktów.

9. PRODUKT – dostępna w SKLEPIE rzecz ruchoma będąca przedmiotem UMOWY SPRZEDAŻY między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ.

10. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana albo zawarta między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem SKLEPU internetowego. Przez UMOWĘ SPRZEDAŻY rozumie się też – stosowanie do cech PRODUKTU – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze sklepem

1. adres e-mail SPRZEDAWCY: pracownia@artviolla.com

2. adres SPRZEDAWCY: ul. Boh. Getta Warszawskiego 9/15, 70-303 Szczecin

3. Numer telefonu SPRZEDAWCY: 698 657 055

4. Numer rachunku bankowego: Credit Agricole : 38 1940 1076 4636 0241 0000 0000

5. KLIENT może porozumiewać się ze SPRZEDAWCĄ za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. KLIENT może porozumiewać się telefonicznie ze SPRZEDAWCĄ w godzinach: 8.00-17.00

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze SKLEPU, w tym przeglądania asortymentu SKLEPU oraz skladania zamówień na PRODUKTY, niezbędne są:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa

– aktywny adres e-mail

– włączona usługa plików cookies

– zainstalowany program FlashPlayer

§5 Informacje ogólne

1. SPRZEDAWCA w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu SKLEPU spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością SKLEPU internetowego z infrastrukturą techniczną KLIENTA.

2. Przeglądanie asortymentu SKLEPU nie wymaga zakładania konta. Skladanie zamówień przez KLIENTA na PRODUKTY znajdujące się w asortymencie SKLEPU, nie wymaga zakładania konta. Realizacja ZAMÓWIENIA nastepuję przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację ZAMÓWIENIA.

3. Wszystkie ceny podawane przez SPRZEDAJĄCEGO wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. SPRZEDAJĄCY nie jest płatnikiem VAT. Ceny produktów nie uwzględniają kosztu dostawy.

4. Na życzenie KLIENTA wystawiam fakturę zwolnioną z podatku VAT w myśl ustawy: dostawa towarów lub świadczenie uslug zwolnione na podstawie art.113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – ( Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; z późn. zm.) lub dowód wpłaty.

5. Ns końcową (ostateczną) kwote do zapłaty przez KLIENTA sklada się cena za PRODUKT oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której KLIENT jest informowany na stronach SKLEPUw trakcie składania ZAMÓWIENIA, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się UMOWĄ SPRZEDAŻY.

§5 Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać PRODUKT będący przedmiotem ZAMÓWIENIA, a następnie kliknąć przycisk “do koszyka”

2. Wypełnić FORMULARZ ZAMÓWIENIA poprzez wpisanie danych odbiorcy ZAMÓWIENIA oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa PRODUKTU, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia PRODUKTU), wpisać dane do faktury (na życzenie KLIENTA jeśli są inne niż dane odbiorcy ZAMÓWIENIA)

3. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”……..

4. Wybrać sposób płatności i dostawy

§6 Dostawa i płatności

1. Na terenie Polski opcja dostawy :

– przesyłka pocztowa lub paczka pocztowa (w zależności od gabaratu zamówienia) cena 16 zł.

– odbiór osobisty jest bezpłatny

2. Dostawa poza granice Polski (na chwile obecną):

– wg stawek Poczty Polskiej http://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Cennik-us%C5%82ug-powszechnych-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym-3.pdf (ustalone z KLIENTEM przed dokonaniem zakupu drogą telefoniczną lub mailową).

3. PŁATNOŚCI (na chwile obecną) – płatność przelewem na konto SPRZEDAWCY.

§7 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie UMOWY SPRZEDAŻY między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ następuje po uprzednim złożeniu przez KLIENTA ZAMÓWIENIA za pomocą FORMULARZA zamówienia w sklepie internetowym zgodnie z §5 Regulaminu.

2. Po złożeniu ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje ZAMÓWIENIE do realizacji. Potwierdzenie otrzymania ZAMÓWIENIA i jego przyjęcie do realizacji nastepuję poprzez przesłanie przez SPRZEDAWCĘ KLIENTOWI stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania ZAMÓWIENIA adres poczty elektronicznej KLIENTA, która zawiera co najmniej oświadczenia SPRZEDAWCY o otrzymaniu ZAMÓWIENIA i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY. Z chwilą otrzymania przez KLIENTA powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta UMOWA SPRZEDAŻY między KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ.

3. W przypadku wyboru przez KLIENTA – płatności przelewem, KLIENT obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY – w przeciwnym razie ZAMÓWIENIE zostanie anulowane.

4. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do wysyłki zakupionego PRODUKTU w przeciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności KLIENTA na koncie SPRZEDAWCY.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia PRODUKTU Konsumentowi lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od UMOWY SPRZEDAŻY należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail pracownia@artviolla.com albo na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

4. Do zachowania terminu odstąpienia od UMOWY wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed uplywem terminu.

5. W przypadku odstąpienia od UMOWY zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres podany w §3.

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

§9 Reklamacje i gwarancje

1. Każdy Klient, który zawarł umowę sprzedaży ma prawo do reklamacji.

2. Reklamację należy zgłosić droga elektroniczną na adres e-mail: pracownia@artviolla.com, zaleca sie, aby w reklamacji zawrzec m.in. zwięzły opis wady, okoliczności jej wystapienia, dane KLIENTA składającego reklamację, oraz żądanie KLIENTA w związku z wadą towaru.

4. SPRZEDAWCA ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie KLIENTA uznał za uzasadnione.

5. Produkt odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres podany w §3 niniejszego Regulaminu.

6. W przypadku wystapienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w opraciu o przepisy dotyczące rekojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłaczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

7. W przypadku, gdy na Produkt zostanie udzielona gwarancja, informacka o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

§13 Dane osobowe w sklepie internetowym

1. Dane osobowe KLIENTÓW zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane sa tylko w celu realizacji UMOWY SPRZEDAŻY.

2. Odbiorcami danych osobowych KLIENTÓW sklepu internetowego moga być:

– przewożnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie administratora.

– W przypadku KLIENTA, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatnosci elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe KLIENTA, wybranemu podmiotowi obsługujacemu powyższe płatnosci w sklepie internetowym.

§14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane sa w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych

3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.